Privacy verklaring

CITAVERDE College respecteert de privacy van bezoekers van deze website. De informatie die CITAVERDE tijdens het gebruik van deze website verzamelt, gebruikt CITAVERDE College voor de evaluatie en verdere ontwikkeling en personalisatie van deze site. Zo tracht CITAVERDE met de vergaarde informatie de toegankelijkheid en de kwaliteit van deze site te optimaliseren, waaronder begrepen 1-op-1 marketingcommunicatie.

Bij het aanvragen van informatie, het registreren, het stellen van een vraag, het aangaan van overeenkomsten, et cetera, zullen persoonlijke gegevens aan u worden gevraagd om ons in staat te stellen het gevraagde of beoogde te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden door CITAVERDE College verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze Privacy- en cookieverklaring is gericht op de verwerking van persoonsgegevens via deze website. Voor studenten en medewerkers van CITAVERDE College hebben wij een aparte privacyverklaring opgesteld die op het intranet beschikbaar is.

Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan CITAVERDE, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van de persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer van CITAVERDE College wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door CITAVERDE een e-mail (marketing@citaverde.nl) te sturen. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CITAVERDE College verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-    Voor- en achternaam;
-    Adresgegevens;
-    Telefoonnummer;
-    E-mailadres;
-    Huidige leerweg of opleiding;
-    Huidige school;
-    Rol: leerling / student, ouder, docent of werkgever;
-   Interessegebied;
-    IP-adres;
-    Gegevens over uw surfgedrag op onze websites;
-    Internetbrowser en apparaat type.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CITAVERDE College verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-   Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure;
-   U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, ook versturen wij maximaal 1 x per jaar een postmailing naar potentiële leerlingen en studenten;
-   CITAVERDE College analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvangt u regelmatig een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van onze opleidingen en blijft u op de hoogte van onze open dagen, informatieavonden, workshops en try-outs. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard, tenzij u eerder aangeeft geen interesse meer te hebben in onze nieuwsbrieven. U kunt zich dan afmelden voor onze nieuwsbrief via de afmeldlink onderaan of u stuurt een e-mail naar marketing@citaverde.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

CITAVERDE College neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CITAVERDE College) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

CITAVERDE College verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CITAVERDE College blijft verantwoordelijk voor deze inhoudelijke verwerkingen.

Gebruik van Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek worden deze gegevens weer naar de server gezonden. Zo kan de server uw device of browser herkennen.
CITAVERDE College maakt ook gebruik van technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals pixels, tags en marketing automation. Deze technieken scharen wij onder het begrip cookies. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analyticsâ€-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Cookies van anderen

Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Meer lezen over cookies

Websites van derden

Op de website van CITAVERDE College kunt u hyperlinks naar websites van derden aantreffen. Ons privacybeleid is daarop niet van toepassing. CITAVERDE College draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CITAVERDE College neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met privacy@citaverde.nl.
CITAVERDE College heeft de volgende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
-    Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
-    TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;
 -   Multi-factor authenticatie voor onze privacygevoelige systemen, waardoor het inloggen beter wordt beveiligd ;
-   DNSSEC is een extra beveiliging voor het omzetten van een domeinnaam (CITAVERDE.nl en alle andere domeinnamen die CITAVERDE College onder haar beheer heeft) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

CITAVERDE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van gegevens of enige vorm van onrechtmatige verwerking en kennisneming door derden tegen te gaan. Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt CITAVERDE evenwel bezoekers van de website af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is CITAVERDE op geen enkele wijze aansprakelijk indien bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Mocht u vragen hebben over deze Privacy- en cookieverklaring, dan horen wij het graag. Onze contactgegevens zijn:
www.citaverde.nl
Bezoekadres:
Louis Eijssenweg 5 , Herten
Postadres:
Postbus 569, 6040 AN Roermond
T: 0475 - 389 160

Mr. N. Dutij is de functionaris voor de gegevensbescherming van CITAVERDE College. Hij is te bereiken via privacy@citaverde.nl voor vragen over de omgang met uw privacy.

Wij zullen uw gegevens zoveel mogelijk gecodeerd bewaren. Daarnaast bewaren wij uw gegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij u zelf aangeeft dat u langer door ons geïnformeerd wenst te worden.  
Wij stellen u graag in staat om gebruik te maken van uw wettelijke rechten die u heeft onder het privacyrecht. Dit betekent dat u altijd een verzoek kan indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u verwerken.
Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of geheel te wissen uit de systemen van CITAVERDE College. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Als u ons verzoekt om uw gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om de gegevens die wij over u verwerken aan u over te dragen of aan een andere organisatie. 
Als u een van deze rechten wil uitvoeren, dan kunt u schriftelijk verzoek mailen naar privacy@citaverde.nl ter attentie van de functionaris voor de gegevensbescherming mr. N. Dutij. Hij is via dit e-mailadres ook bereikbaar voor vragen over de omgang met uw privacy.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Na het vaststellen van uw identiteit zullen wij uw kopie identiteitsbewijs vernietigen.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CITAVERDE College wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

CITAVERDE College behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Bekijk daarom regelmatig deze Privacy- en Cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste wijziging: 23-08-2018